Karta zgłoszenia


W związku z wejściem w życie w dn. 25.05.2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) konieczna jest aktualizacja zgód na odbiór dzieci ze świetlicy przez osoby niebędące rodzicami / prawnymi opiekunami. Na karcie zgłoszenia konieczne są podpisy osób upoważnionych, które nie są rodzicami / prawnymi opiekunami (str. 2).

Deklarację należy złożyć do sekretariatu szkoły do dnia 24 sierpnia 2018 r.. Brak aktualnej zgody będzie skutkował niewypuszczeniem ucznia ze świetlicy z osobą niebędącą rodzicem / prawnym opiekunem. Druk jest również do pobrania ze strony internetowej szkoły (zakładka O szkole - świetlica - karta zgłoszenia).

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej