Terapeuci pedagogiczni


Grochowska Beata
Olszewska Bogumiła


 Godziny pracy

Plan dyżurów

Grochowska Beata

Olszewska Bogumiła
Poniedziałek 9.45 - 15.45 8.05 - 15.40
Wtorek 8.55 - 12.45  8.55 - 15.30
Środa 7.50 - 14.45  8.00 - 12.40
Czwartek 10.50 - 15.40  8.05 - 11.35
Piątek 8.00 - 11.35  8.55 - 10.40

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchy­le­nia­mi rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom eduka­cyj­nym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).


 Wskazówki dla Rodziców
„Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym w domu?”

 • Pracować systematycznie i cierpliwie.
 • Pomagać dziecku w odrabianiu lekcji, tłumaczyć niezrozumiałe zadania, kontrolować zeszyty.
 • Nie przemęczać dziecka – praca powinna być podzielona na krótkie etapy.
 • Dobierać ćwiczenia tak, aby były urozmaicone i atrakcyjne dla dziecka.
 • Podkreślać mocne strony dziecka.
 • Zachęcać dziecko do działania, nigdy nie krytykować. Utrwalać w dziecku przekonanie „że może”, „że potrafi”, „że da radę”.
 • Chwalić za drobne sukcesy. Podkreślać włożony wkład pracy w wykonanie zadania. Dostrzegać i doceniać wszelkie przejawy wysiłku dziecka, a nie tylko same efekty.
 • Stosować przemyślane nagrody i konsekwencje.
 • Nie porównywać wyników pracy dziecka z wynikami innych dzieci.

Jeżeli dziecko ma trudności w czytaniu:

 • Wybierać teksty dostosowane do aktualnych możliwości dziecka.
 • Uatrakcyjniać ćwiczenia związane z czytaniem (teksty powinny zawierać treści interesujące dziecko).
 • Zachęcać dziecko do czytania – czytać wspólnie z dzieckiem (naprzemiennie, z podziałem na role).
 • Czytać codziennie – dziecko powinno czytać głośno 10-15 minut.
 • Nie pospieszać czytania – podczas czytania nie jest ważna ilość przeczytanego tekstu, ale jego jakość.
 • Ćwiczyć czytanie tylko wtedy, kiedy dziecko jest w dobrej kondycji – nie jest zmęczone, rozkojarzone.
 • Zachęcać dziecko do śledzenia czytanej treści poprzez używanie nakładki do czytania.
 • Rozmawiać o tym co przeczytaliście, zadawać pytania do przeczytanego tekstu, co sprawdza poziom zrozumienia tekstu.
 • Próby czytania łączyć z pisaniem.

Jeżeli dziecko ma trudności w pisaniu:

 • Organizować ciekawe i różnorodne ćwiczenia w pisaniu będące dla dziecka zabawą (np. krzyżówki, rebusy literowo-obrazkowe, teksty z lukami literowymi, sylabowymi, wyrazowymi).
 • Codziennie zachęcać dziecko do starannego pisania, by ułatwić mu wzrokowe zapamiętywanie wyrazów np. z trudnościami ortograficznymi.
 • Pozwalać na pisanie ołówkiem/ścieralnym długopisem – ułatwia to poprawę błędów.
 • Zachęcać do prowadzenia zeszytu z trudnymi ortograficznie wyrazami, w których za pomocą różnych skojarzeń, związków wyrazowych lub narysowanych rysunków dziecko będzie utrwalało te wyrazy.
 • Układać rymowanki, wierszyki, rysować mapy ortograficzne ułatwiające zapamiętywanie trudnych wyrazów.
 • Wdrażać dziecko do samokontroli – nauczyć dziecko, że w przypadku braku pewności co do pisowni danego wyrazu, należy poszukać go w słowniku ortograficznym lub zastanowić się nad zasadą ortograficzną.

BIBLIOGRAFIA:

 • „O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.” M. Bogdanowicz
 • „Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia pedagogiczna.” H. Pętlewska
 • „Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodzicow.” Rentflejsz-Kuczyk