Psycholog


 Wróblewska Justyna


 Godziny pracy

Plan dyżurów Wróblewska Justyna 
Poniedziałek 11.00 - 14.30 
Wtorek

12.30 - 16.00

16.00 - 17.00 konsultacje dla rodziców 

Środa 8.00 - 13.00 
Czwartek 8.00 - 13.00 
Piątek 11.00 - 16.00 

Do zadań psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szcze­­gólności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy­cho­fizycz­nych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspie­ra­nia mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i poza­szkol­nym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możli­wości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.