Psycholodzy


mgr Magdalena Solecka-Opałacz
mgr Dorota Więcek

pokój 46A (I piętro)


 Godziny pracy

Plan dyżurów

mgr Magdalena Solecka-Opałacz

mgr Dorota Więcek

Poniedziałek

12.30 - 16.45

11.45 - 16.45

16.45 - 17.45 konsultacje

Wtorek

7.45 - 15.45

14.55 - 15.45 zajęcia z uczniami z twórczego myślenia

8.45 - 14.45

Środa 7.45- 10.45

8.45 - 15.45

15.50 - 16.45 zajęcia z uczniami z twórczego myślenia

Czwartek

7.45 - 15.45

8.45 - 12.45

Piątek

12.45 - 16.45

15.50 - 16.45 zajęcia z uczniami z bajkoterapii

7.45 - 11.45


Do zadań psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szcze­­gólności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy­cho­fizycz­nych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspie­ra­nia mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i poza­szkol­nym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możli­wości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.