Pedagodzy


Frej Agnieszka
Lip-Bułka Magdalena


 Godziny pracy

Plan dyżurów Frej Agnieszka Lip-Bułka Magdalena
Poniedziałek

 11.00 - 16.00

zajęcia - trening twórczego myślenia 16.00 - 17.00

 8.00 - 13.00

Wtorek

 8.00 - 13.00

 

 12.30 - 17.30

konsultacje z rodzicami 16.30 - 17.30

Środa

 11.00 - 16.00

konsultacje z rodzicami 16.00 - 17.00

 8.00 - 13.00

Czwartek

 8.00 - 15.00

zajęcia - trening twórczego myślenia 15.00 - 16.00

 10.30 - 16.30

Piątek

 10.00 - 13.00

 8.00 - 12.00

Konsultacje z Doradztwa Zawodowego odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu


Do zadań pedagoga w przedszkolu, szkole i placówce należy w szcze­­gólności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy­cho­fizycz­nych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspie­ra­nia mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i poza­szkol­nym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możli­wości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.