Pedagodzy


Frej Agnieszka
Lip-Bułka Magdalena


 Godziny pracy

Plan dyżurów Frej Agnieszka Lip-Bułka Magdalena
Poniedziałek

8:00 – 13:00 

13:00 – 13:45 twórcze myślenie

11:00 – 15:00 

15:00 - 16:00 konsultacje z rodzicami

Wtorek 8:00 – 13:00  

12:00 – 16:00  

Środa

11:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 konsultacje z rodzicami 

8:00 – 12:00

Czwartek

8:00 – 12:00

11:00 – 16:00 

Piątek

10:00 – 14:00 

9:00 – 9:45 twórcze myślenie 

8:00 – 13:00 

 


Do zadań pedagoga w przedszkolu, szkole i placówce należy w szcze­­gólności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy­cho­fizycz­nych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspie­ra­nia mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i poza­szkol­nym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możli­wości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.